POUKAZ - informace k pořízení pomůcky na poukaz

Co je poukaz?

Poukaz je stejně jako klasický recept na léky oficiálním tiskopisem sloužícím pro komunikaci mezi lékařem, pacientem a zdravotní pojišťovnou.

Poukaz lze stáhnout zde (použijte oboustranný tisk) nebo na stránkách VZP ČR pod názvem "VZP-13 - Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku". V současné době platí tato nová verze tiskopisu.

V případě, že potřebujete léčebnou nebo ortopedickou pomůcku, která nepotřebuje schválení zdravotní pojišťovnou, vystaví Vám Váš lékař poukaz, se kterým následně půjdete do zdravotnických potřeb a pomůcku si vyzvednete.

Pokud zdravotnická pomůcka vyžaduje schválení zdravotní pojišťovnou, vystaví Váš lékař nejdříve Žádanku o schválení (povolení) a až na základě doručené schválené žádanky (nebo její kopie) může tento lékař vystavit poukaz. Na poukazu (v místě pro záznamy zdravotní pojišťovny) potvrdí jako předepisující lékař schválení/povolení revizním lékařem, a to otiskem svého razítka, podpisem a vypsáním jména schvalujícího/povolujícího revizního lékaře. Revizní lékař již poukaz nepotvrzuje.

Podoba poukazu – přední a zadní strana

Vzor poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku - přední strana
Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku – přední strana

 

Vzor poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku - zadní strana
Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku – zadní strana

 

Jaké údaje musí poukaz obsahovat, aby byl platný?

 1. Jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, adresu.
 2. Kód zdravotní pojišťovny, u které je pacient registrován.
 3. Kód pomůcky, pod kterým je vedena v číselníku pojišťovny a vlastnictví pojišťovny.
 4. Diagnóza pacienta spjatá s předepsáním pomůcky.
 5. Podpis předepisujícího lékaře, jeho IČP a datum vystavení poukazu.
 1. Čitelný otisk razítka zdravotnického zařízení a jmenovky lékaře.
 2. Vyplněné a podepsané potvrzení pacientem o převzetí pomůcky včetně data (na zadní straně).
 3. Pokud indikace a úhrada pomůcky podléhá schválení revizním lékařem, je nutné vyjádření revizního lékaře dané pojišťovny.

Pozn. Za dítě je považován pacient do 18 let věku.

Poukaz je nutné uplatnit u výdejce zdravotnického prostředku do 30 dnů od vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak.

Jak mám postupovat, když potřebuji zdravotnickou pomůcku?

1. krok: Konzultace a výběr

O svých potřebách s ohledem na zdravotní stav se poraďte se svým ošetřujícím lékařem a dále s odborným pracovníkem dodavatele pomůcky na trh (např. v pobočkách MEYRA ČR). Takto si nejlépe vytvoříte představu o tom, jaké pomůcky jsou na trhu dostupné, zda jsou plně/částečně hrazené nebo nehrazené Vaší zdravotní pojišťovnou, a které konkrétně splňují všechny Vaše individuální potřeby.
Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro konkrétní pomůcku a ta je plně nebo částečně hrazená Vaší zdravotní pojišťovnou, požádejte pracovníka dodavatele o kód pomůcky. V tomto kroku se také informujte, zda pomůcku může předepsat praktický lékař nebo pouze specialista, a zda indikace a úhrada dané pomůcky podléhá následně ještě schválení revizním lékařem Vaší pojišťovny.

Přečtěte si více o skupinách zdravotnických pomůcek, o významu zkratek nebo seznamu lékařských specializací.

Pozor! V roce 2019 došlo k podstatným změnám v úhradách zdravotních pomůcek z veřejného zdravotního pojištění a jejich předepisování na poukaz. Krátký souhrn najdete zde.

Aktuální seznam kódů ZP a detaily o nich jsou k nalezení v číselníku VZP-ZP (Poukaz) nebo na stránkách SZP - číselníky

 2. krok: Vystavení poukazu

Na základě posouzení Vašeho zdravotního stavu Vám lékař může vystavit poukaz. Pokud předepsaná pomůcka nepodléhá schválení revizním lékařem, pak s obdrženým poukazem pokračujte na krok 4. níže. Pokud pomůcka podléhá schválení revizním lékařem, pak Váš lékař musí k poukazu vyplnit druhý formulář nazvaný „Žádanka o zvýšení úhrady“. Dále již záleží na individuální dohodě mezi předepisujícím lékařem a pacientem, zda předá oba formuláře reviznímu lékaři předepisující lékař nebo sám pacient.

Pozor – pokud je Vám předepsána pomůcka, která následně podléhá ještě schválení revizním lékařem, pak je nutné, aby Váš předepisující lékař do žádanky dostatečně odůvodnil předepsání takové pomůcky s ohledem na Váš zdravotní stav.

Máte-li v době žádosti o vystavení poukazu v užívání starou pomůcku skupiny 07, 12, 13, která byla hrazena zdravotní pojišťovnou, je nutné, aby ji servisní technik dodavatele této pomůcky prohlédl a vyplnil formulář „Posouzení stavu ZP“. V tomto formuláři se technik vyjádří k možnosti opravy staré pomůcky a ceně takové opravy. Vyplněný formulář předejte lékaři při předepisování poukazu na pomůcku novou (jen v případě pojišťoven VZP a ČPZP formulář posílá pojišťovně přímo servisní technik dodavatele pomůcky).

Upozorňujeme na změnu lhůty pro uplatnění poukazu na zdravotnické prostředky. Nově je lhůta pro uplatnění u výdejce ZP zkrácena na 30 dnů od vystavení poukazu předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak.

3. krok: Posouzení indikace a úhrady pomůcky revizním lékařem

Možná vyjádření revizního lékaře:

a) Indikace a úhrada pomůcky je schválena

přičemž:

 • potvrzený poukaz Vám předá předepisující lékař (=postup pojišťoven VZP i SZP),
 • nebo potvrzený poukaz je zaslán přímo dodavateli pomůcky na trh a ten Vás následně zkontaktuje pro domluvení se na vyzvednutí pomůcky (=postup pojišťoven SZP),
 • nebo potvrzený poukaz je předán přímo Vám .

b) Indikace a úhrada pomůcky je zamítnuta

Revizní lékař o tomto vyrozumí předepisujícího lékaře a ten následně Vás.

c) Schválení indikace a úhrady se vztahuje na jinou ovšem funkčně shodnou pomůcku

d) Dojde k výdeji repasované pomůcky

 

 4. krok: Výdej pomůcky

poukazem se všemi náležitostmi se obraťte na odborného pracovníka zdravotních potřeb, kde Vám bude pomůcka rovnou vydána nebo individuálně zhotovena a vydána v domluvené dodací lhůtě.